A 2015/2016 évi országos kompetenciamérés eredményei

A 2015/2016 évi országos kompetenciamérés eredményei

a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben

 

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérés a 2007/2008-as tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérte a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást.

A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területén a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematika nyelvére transzformálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzeteket központilag javítják, az ebből származó adatok szolgáltatják az  intézményi, telephelyi és egyéni jelentések alapját. A tanulók eredményeit az iskolák maguk is elemezhetik a honlapon található szoftver segítségével. Ez segíti az iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükről, megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket e két felmért tudásterületen.

Ebben az évben a 8. osztályos tanulók eredményeiről kaptunk tájékoztatást. Az összehasonlító táblázatok és diagramok alapján vontuk le az iskolánkra vonatkozó konklúziókat.

A 2015-i méréshez képest a tanulóink eredménye határozottan javult, ami a tantestület munkáján kívül a gyerekek jobb képességeivel is magyarázható.

Ez a nyolcadik osztály még részesült a szakértői véleményekben előírt egyéni/kiscsoportos fejlesztésekben egészen a 7. osztály végéig. Az iskolánkban működő kis létszámú csoportokban folyó oktatás lehetővé teszi az egyéni megsegítés megvalósítását a tanórákon és a tanulószobai foglalkozásokon is.

Az előző évi mérés gyengébb eredményei után a gyerekekkel gyakoroltuk az ilyen jellegű feladatlapok kitöltését, ami az SNI tanulóink esetében nagyfokú magabiztosságot adott a méréshez.

Nemcsak a magyar és a matematika órákra korlátozódik nálunk az alapvető kompetenciák fejlesztése, hanem következetesen minden tanórára jellemző a logikus gondolkodtatás, az önálló problémamegoldás szorgalmazása, a rendszerező képesség fejlesztése, így a lényeglátás sokat fejlődött.

Ez hatalmas feladatot jelent a tantestületnek, a siker érdekében folyamatos köztünk a konzultáció. Ezeken a megbeszéléseken innovatív ötleteinket osztjuk meg egymással, és keressük az újabb és még újabb módszereket egy-egy gyengébb tanuló megsegítésére. Olyan tapasztalatokat osztunk meg egymással, melyek már beváltak, működnek. A tanítási módszereink folyamatos ilyetén átszervezése, alakítása és az adott csoport igényeihez és sajátosságaihoz való igazítása eredményes, bár hatalmas háttérmunkát jelent.
Hiszünk abban, hogy a gyerekek nem kizárólag a tanórákon taníthatóak”, nem kell feltétlenül tankönyv és fejlesztőfüzetek sora a fejlődésükhöz. Sokat játszunk is velük, hiszen a készségfejlesztő társasjátékok elősegítik a logikus gondolkodás és a különböző kompetenciák fejlesztését komplexen, és ami nagyon fontos, indirekt módon tanítva. Kézműves foglalkozásokon munka közben folyamatosan beszéltetjük őket, ez nagyon fontos a beszédfogyatékos gyermekeinknél.

A 2016-os felmérésben szereplő 8. osztályunk tanulói között képességeiket tekintve igen nagy volt az eltérés. Születtek kimagaslóan jó eredmények, amelyek az osztály átlagát pozitívan befolyásolták. A gyengébb tanulók eredménye is felülmúlta az előző év gyengébb eredményeit.

Az adatokból jól látszik a javulás, de tudjuk, hogy a feljövő osztályokban ugyanilyen kemény munkára lesz szükség ahhoz, hogy az elért szintet tartani tudjuk.

 

Veresegyház, 2017. április 12.

 

Szendreyné Bere Éva

munkaközösség-vezető